Окончателна забрана за публикуване на коригираното търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) от “Буллс” АД, гр. София за закупуване акции на „Индустриален холдинг България” АД.

С Решение № 721 – ТП от 30.09.2021 г. Комисията за финансов надзор е наложила окончателна забрана за публикуване коригирано търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК от „Буллс“ АД за закупуване акции на „Индустриален холдинг България” АД от останалите акционери на Дружеството.