Конвертируеми облигации 2008

ДАННИ ЗА ЕМИСИЯ КОНВЕРТИРУЕМ ОБЛИГАЦИИ НА ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД ISIN код: BG2100024087

 

С решение 20081104114240 Търговския регистър публикува обявление за сключен облигационен заем на „Индустриален холдинг България" АД при следните условия:

 • ISIN код: BG2100024087
 • Обща номинална стойност (размер на облигационния заем) - 21 649 600 (двадесет и един милиона шестстотин четиридесет и девет хиляди и шестстотин) лева, разпределен в 216 496 (двеста и шестнадесет четиристотин деветдесет и шест) броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации, всяка една с номинална стойност от 100 (сто) лева;
 • Срок (матуритет) на облигационния заем: 3 /три/ години (36 месеца или 1095 дни), считано от датата на емисията;
 • Дата, от която тече срока до падежа - 29.10.2008
 • Лихва - 8.00 % (осем процента) на годишна база;
 • Период на лихвено плащане: 6 - месечен;
 • Актуално конверсионно съотношение: 12.024, което определя конверсионна цена от 8.3167 лева;
 • Конвертиране: на падежа на емисията и междинно конвертиране на датата на четвъртото лихвено плащане;
 • Дати на плащания: за главница - еднократно на падежа; за лихвени плащания: 29.04.2009 г., 29.10.2009 г., 29.04.2010 г., 29.10.2010 г., 29.04.2011 г. и 29.10.2011 г.;
 • Банка, обслужваща плащанията по облигационния заем - „Алианц Банк България" АД и при спазване на изискванията на Наредба № 8 за Централния депозитар за ценни книжа.

ПРОСПЕКТ

за първично публично предлагане на конвертируеми облигации на ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД

 

Вид на предлаганите ценни книжа:
безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации

Брой на предлаганите ценни книжа: 218 780

 

 

за 1 облигация

Общо

Емисионна стойност

100.00 лева

21 878 000 лева

Номинална стойност

100.00 лева

21 878 000 лева

Възнаграждение на инвестиционния посредник по емисията

0.313 лева

68 397 лева

Общо разходи по публичното предлагане

0.396 лева

86 531 лева

Нетни приходи от публичното предлагане

99.604 лева

21 791 469 лева

 


Срок на публичното предлагане:

 

а) начална дата за прехвърляне на права и записване на облигации: първия работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК;

 б) краен срок за прехвърляне на права: първия работен ден, следващ изтичането на 14 дни от началната дата;

 в) краен срок за записване на облигации: първия работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни, считано от крайната дата за прехвърляне на права по б. б.

Проспектът съдържа цялата информация за Индустриален холдинг България АД, необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с Дружеството и неговата дейност и е в интерес на инвеститорите да се запознаят с документа за предлаганите ценни книжа и с регистрационния документ, преди да вземат решение да инвестират.

Инвестирането в предлаганите конвертируеми облигации е свързано с определени рискове. Вж. Рискови фактори на стр. 7 и сл. от Документа за предлаганите ценни книжа, както и Рискови фактори на стр. 10 и сл. от Регистрационния документ.

Комисията за финансов надзор е потвърдила Документа за предлаганите ценни книжа с решение №1127-Е от 28.08.2008 г., което не е препоръка за инвестиране в предлаганите конвертируеми облигации. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите  се в Документа данни


Членовете на Управителния съвет на Индустриален холдинг България АД, отговарят солидарно за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в документа за предлаганите ценни книжа.Съставителите на годишния финансов отчет на Дружеството отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството, а регистрираният одитор - за вреди, причинени от одитираните от него финансови отчети.

 

В резултат на увеличението на капитала на „Индустриален холдинг България” АД от 58 282 079 лв. на 67,978,543 лв., вписано в Търговски регистър N 20100607151811 на 07.04.2011 г., и съгласно Проспект за публично предлагане на конвертируемите облигации, потвърден с Решение на КФН №1127-Е/28.08.2008г., съгласно който Дружеството е издало 216 496 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации с номинална и емисионна стойност 100 лева всяка, се извършва корекция на конверсионното съотношение и конверсионната цена. След направените преизчисления по формулите в Проспекта, коригиращия фактор е 1.009, при което се получава ново конверсионно съотношение 12.132 и нова конверсионна цена 8.2425 лв. Новото конверсионно съотношение влиза в сила считано от 07.04.2011 г.

КОРЕКЦИЯ В КОНВЕРСИОННОТО СЪОТНОШЕНИЕ
 

 • Номинална стойност на облигация 100,00 лв.
 • Конверсионно съотношение 12.024.
 • Конверсионна цена 8.3167 лв.
 • Емисионна стойност на нова акция 1.030 лв.
 • Брой права за една акция 6.
 • Цена на акция към последния ден, когато се търгува с права (средно-претеглена цена) 18-Apr 2011 - 1.102 лв.
 • Цена на акция на първия ден, когато се търгува без права (средно-претеглена цена) 21-Apr-2011 - 1.100 лв.
 • Цена на право (теоритична) 0.0103 лв.
 • Цена на акция на първия ден, когато се търгува без права (ср.претеглена цена) 1,401 лв.
 • Коригиращ фактор 1.009.
 • Нова конверсионна цена 8.2425 лв
 • Ново конверсионно съотношение 12.132.

Междинно конвертиране на конвертируеми облигации емисия с ISIN код BG2100024087 и борсов код 4IDC

РЕШЕНИЕ
За увеличение на капитала на "Индустриален холдинг България" АД чрез конвертиране на конвертируемите облигации

На заседание проведено на 30.09.2010г., Управителния съвет, с одобрението на Надзорния съвет приема решение на основание чл.195 от Търговски закон да увеличи капитала на Дружеството чрез превръщане на конвертируеми облигации в акции, а именно:

1. С цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации да превърнат облигациите си в акции, капиталът на Дружеството да бъде увеличен, на осн.чл.195 от ТЗ, с до 2603 148 /два милиона шестстотин и три хиляди сто четиридесет и осем/ лева чрез издаване на до 2603148 /два милиона шестстотин и три хиляди сто четиридесет и осем/ броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас. Увеличението на капитала ще се извърши чрез конвертиране на до 216 496 /двеста и шестнадесет хиляди четиристотин деветдесет и шест/ броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност 100 /сто/ лева всяка в до 2603148 /два милиона шестстотин и три хиляди сто четиридесет и осем/ броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев и емисионна стойност 8.3167 /осем цяло три хиляди сто шестдесет и седем/ лева.

2. Определят следния ред, срок и условия за извършване на конвертирането на облигациите в акции:

2.1. Конвертирането на облигациите ще се извърши на датата на четвъртото лихвено плащане, а именно на 29.10.2010г.

2.2. Конвертирането ще се извърши в следното съотношение: 1 /една/ облигация за 12.024 /дванадесет цяло нула двадесет и четири/ акции или при конверсионна цена на една акция 8.3167 /осем цяло три хиляди сто шестдесет и седем/ лева.

2.3. Акции от предстоящото увеличение на капитала на Дружеството могат да запишат облигационерите на Дружеството към 12.10.2010 година.

2.4. Срокът за подаване на заявления за записване на акции срещу конвертиране на облигации е от 13.00 часа на 13.10.2010г., до 17.00 часа на 15.10.2010 година.

2.5. Записването на акции срещу конвертиране на облигации ще става чрез подаването на адреса на управление на инвестиционния посредник - „Алианц Банк България" АД, град София, бул. „Княгиня Мария Луиза" №79, на изрично писмено заявление от правоимащите лица.

2.6. В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

2.7. Едновременнно с подаването на заявлението за записване на акции, облигационерите подават пред инвестриционния посредник и нареждане за блокиране на облигациите, заявени за конвертиране.

3. В срок до 25.10.2010г. Управителният съвет ще констатира:
- поименно кои облигационери са изявили воля да конвертират и съответно каква част от притежаваните от тях облигации (всички или само част);
- точния размер на увеличаването на капитала чрез превръщане на конвертируеми облигации в акции.

ПОКАНА
ДО ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ
С ISIN BG2100024087,
ИЗДАДЕНИ ОТ “ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД, С ЕИК:121631219

На основание чл.214, ал.1 от ТЗ, представителят на облигационерите, Страхил Николов Видинов, избран с решение на проведеното на 20.11.2008г. Първо общо събрание на облигационерите, свиква Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100024087, издадени от “ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК:121631219, на 01.07.2011 година от 10.00 часа, което ще се проведе в град София, на ул. “Алабин” №16-20, в сградата на Българска стопанска камара, в заседателната зала на първия етаж, при следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. Одобряване на решение на Общото събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД, насрочено за 30.06.2011 година, за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, както следва:
1.1. Решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, със следните параметри и цел:

 • Обща номинална и емисионна стойност на облигационния заем: до 21,718,000 /двадесет и един милиона седемстотин и осемнадесет хиляди/ лева;
 • Номинална стойност на една облигация: 100 /сто/ лева;
 • Емисионна стойност на една облигация: 100 /сто/ лева;
 • Брой облигации: до 217,180;
 • Минимален размер, при който заемът се счита за сключен: заемът се счита за сключен при записване и заплащане на облигации с обща номинална стойност, не по-малко от 11,000,000 /единадесет милиона/ лева;
 • Срок (матуритет) на облигационния заем: 3 /три/ години (36 месеца);
 • Лихва: 8.00 % на годишна база;
 • Период на лихвено плащане: 6 – месечен;
 • Ред за превръщането на облигациите в акции (ред за конвертиране): конвертиране - на падежа на облигациите; всеки облигационер ще има право, съгласно условията на облигационния заем и проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигациите, вместо изплащане на притежаваните от него облигации, да ги замени (конвертира) в такъв брой акции, отговарящи на актуалното към момента на замяната конверсионно съотношение.
 • Цел на облигационния заем: средствата от емисията ще бъдат използвани за погасяване на облигационния заем по предходна емисия конвертируеми облигации ISIN BG2100024087 издадена от “Индустриален холдинг България” АД.
 • Ред и условия за издаване на облигациите:
  Начин на пласиране: облигациите се издават чрез първично публично предлагане, въз основа на потвърден от Комисията за финансов надзор проспект. След сключването на облигационния заем, емисията ще бъде регистрирана за търговия на “Българска фондова борса – София” АД, като за целта преди това емисията ще бъде вписана в регистъра на КФН.
  Условие за записване на облигации: Всеки акционер има право да запише облигации от настоящата емисия, пропорционално на притежаваните от него издадени акции. Лицата, които са регистрирани като акционери на “Индустриален холдинг България” АД в Централния Депозитар, най-късно 14 дни след датата на Общото събрание, на което е прието решението за издаване на конвертируеми облигации, получават права за участие в подписката за записване на конвертируеми облигации от настоящата емисия.
  Всяко лице може да запише най - малко една облигация и най-много такъв брой облигации, съобразно придобитите или притежавани от него права, съгласно посоченото в проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигации. Могат да бъдат записани само цяло число облигации, при закръгляване към по-малкото цяло число, без значение на цифрата след десетичната запетая.
  1.2. Овластяване на Управителния съвет на “Индустриален холдинг България” АД да избере Инвестиционен посредник, който да обслужи извършването на подписката за публично предлагане на облигации, банка, в която да бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации и в случай, че е необходимо банка - платежен агент, която да обслужва плащанията по облигационния заем и овластяване на изпълнителния директор на дружеството да сключи договор с избраните инвестиционен посредник и банка.
  2.3. Овластяване на Управителния съвет на “Индустриален холдинг България” АД:
  Съгласно приетото от ОС решение за параметрите на облигационния заем, по своя преценка и в контекста на конкретните условия на финансовите пазари и резултатите от предварителния маркетинг и анализ на възможносите да се пласират облигациите:
  - да конкретизира условията и реда за записване на облигациите (в частност да определи други необходими условия и параметри на емисията облигации, включително, но не само начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, условия, при които заемът се счита сключен), съотношението права/облигации, както и реда за конвертиране на облигаците в акции;
  - да определи ангажиментите, които “Индустриален холдинг България” АД да поеме към облигационерите (т.н. covenants); конверсионна цена, конверсионното съотношение, както и корпоративните събития, при които цената на конвертиране ще бъде актуализирана и начина на актуализацията й; други условия на облигационния заем;
  - да изготви и приеме проспект за първично публично предлагане на емисията конвертируеми облигации, съгласно ЗППЦК.
  - да определя всякакви други условия и параметри по емисията, които не са определени с настоящото решение, да извършва всякакви други правни и фактически действия във връзка с предлагането на облигации и да поиска допускане на издадената емисия облигации до търговия на регулирания пазар, организиран от “БФБ- София” АД.
  Решението на Общото събрание на акционерите за издаване на настоящата емисия облигации поражда действие при условие, че бъде одобрено от Общото събрание на облигационерите, притежаващи конвертируеми облигации, издадени от дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите одобрява решение на Общото събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД, насрочено за 30.06.2011 година, за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, както следва:
1.1. Решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, със следните параметри и цел:

 • Обща номинална и емисионна стойност на облигационния заем: до 21,718,000 /двадесет и един милиона седемстотин и осемнадесет хиляди/ лева;
 • Номинална стойност на една облигация: 100 /сто/ лева;
 • Емисионна стойност на една облигация: 100 /сто/ лева;
 • Брой облигации: до 217,180;
 • Минимален размер, при който заемът се счита за сключен: заемът се счита за сключен при записване и заплащане на облигации с обща номинална стойност, не по-малко от 11,000,000 /единадесет милиона/ лева;
 • Срок (матуритет) на облигационния заем: 3 /три/ години (36 месеца);
 • Лихва: 8.00 % на годишна база;
 • Период на лихвено плащане: 6 – месечен;
 • Ред за превръщането на облигациите в акции (ред за конвертиране): конвертиране - на падежа на облигациите; всеки облигационер ще има право, съгласно условията на облигационния заем и проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигациите, вместо изплащане на притежаваните от него облигации, да ги замени (конвертира) в такъв брой акции, отговарящи на актуалното към момента на замяната конверсионно съотношение.
 • Цел на облигационния заем: средствата от емисията ще бъдат използвани за погасяване на облигационния заем по предходна емисия конвертируеми облигации ISIN BG2100024087 издадена от “Индустриален холдинг България” АД.
 • Ред и условия за издаване на облигациите:
  Начин на пласиране: облигациите се издават чрез първично публично предлагане, въз основа на потвърден от Комисията за финансов надзор проспект. След сключването на облигационния заем, емисията ще бъде регистрирана за търговия на “Българска фондова борса – София” АД, като за целта преди това емисията ще бъде вписана в регистъра на КФН.
  Условие за записване на облигации: Всеки акционер има право да запише облигации от настоящата емисия, пропорционално на притежаваните от него издадени акции. Лицата, които са регистрирани като акционери на “Индустриален холдинг България” АД в Централния Депозитар, най-късно 14 дни след датата на Общото събрание, на което е прието решението за издаване на конвертируеми облигации, получават права за участие в подписката за записване на конвертируеми облигации от настоящата емисия.
  Всяко лице може да запише най - малко една облигация и най-много такъв брой облигации, съобразно придобитите или притежавани от него права, съгласно посоченото в проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигации. Могат да бъдат записани само цяло число облигации, при закръгляване към по-малкото цяло число, без значение на цифрата след десетичната запетая.
  1.2. Овластяване на Управителния съвет на “Индустриален холдинг България” АД да избере Инвестиционен посредник, който да обслужи извършването на подписката за публично предлагане на облигации, банка, в която да бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации и в случай, че е необходимо банка - платежен агент, която да обслужва плащанията по облигационния заем и овластяване на изпълнителния директор на дружеството да сключи договор с избраните инвестиционен посредник и банка.
  2.3. Овластяване на Управителния съвет на “Индустриален холдинг България” АД:
  Съгласно приетото от ОС решение за параметрите на облигационния заем, по своя преценка и в контекста на конкретните условия на финансовите пазари и резултатите от предварителния маркетинг и анализ на възможносите да се пласират облигациите:
  - да конкретизира условията и реда за записване на облигациите (в частност да определи други необходими условия и параметри на емисията облигации, включително, но не само начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, условия, при които заемът се счита сключен), съотношението права/облигации, както и реда за конвертиране на облигаците в акции;
  - да определи ангажиментите, които “Индустриален холдинг България” АД да поеме към облигационерите (т.н. covenants); конверсионна цена, конверсионното съотношение, както и корпоративните събития, при които цената на конвертиране ще бъде актуализирана и начина на актуализацията й; други условия на облигационния заем;
  - да изготви и приеме проспект за първично публично предлагане на емисията конвертируеми облигации, съгласно ЗППЦК.
  - да определя всякакви други условия и параметри по емисията, които не са определени с настоящото решение, да извършва всякакви други правни и фактически действия във връзка с предлагането на облигации и да поиска допускане на издадената емисия облигации до търговия на регулирания пазар, организиран от “БФБ- София” АД.
  Решението на Общото събрание на акционерите за издаване на настоящата емисия облигации поражда действие при условие, че бъде одобрено от Общото събрание на облигационерите, притежаващи конвертируеми облигации, издадени от дружеството.

2. Разни.

Поканват се всички облигационери или упълномощени от тях лица да участват в Общото събрание.
Право да участват и гласуват в Общото събрание на облигационерите имат само лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като облигационери към 17.06.2011г.
Общият брой на емисията корпоративни облигации с ISIN BG2100024087, издадени от “ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК:121631219, е 216 496 /двеста и шестнадесет хиляди четиристотин деветдесет и шест/ броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации с номинална и емисионна стойност 100 /сто/ лева всяка.
Всяка облигация дава право на един глас в Общото събрание на облигационерите.
Тази покана, заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на облигационерите, се публикуват на интернет страницата на Дружеството – www.bulgariaholding.com за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание на облигационерите.
Писмените материали по чл.224 от ТЗ са на разположение на облигационерите и на адрес в гр.София, бул. „Васил Левски” №47, всеки работен ден от 15.00 ч. до 17.00 ч, считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Материалите се получават от облигационерите срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на облигационерите – срещу представяне на изрично писмено пълномощно, оригиналът на което остава в архива на Дружеството.
Облигационерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание.
Облигационерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име при спазване на следните правила:
1. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите (указанията) на упълномощителя, съдържащи се в пълномощното. В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези акции за съответното гласуване, се считат за невалидни.
2. Пълномощникът може да представлява повече от един облигационер в Общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по облигациите, притежавани от отделните облигационери, които представлява.
3. Пълномощното за представляване на облигационер в Общото събрание на облигационерите трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, да е за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва:
а/ пълните данни на облигационера-упълномощител и пълномощника;
б/ броя на облигациите, за които се отнася пълномощното;
в/ дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
г/ предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
д/ начина на гласуване по всеки от въпросите или когато такъв не е посочен, изрична клауза, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;
е/ дата, място и подпис.

4. Образец на пълномощното за представителство на облигационер в Общото събрание, се представя на облигационерите заедно с материалите за Общото събрание на облигационерите.
5. Когато пълномощното е издадено на чужд език, се представя на Дружеството заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство.

Регистрацията на облигационерите започва в 09.00ч. на 01.07.2011г. на мястото на провеждане на Общото събрание на облигационерите. За регистрация и участие в Общото събрание облигационерите–физически лица трябва да представят документ за самоличност. Представляващите, когато са законни представители на облигационери-юридически лица, трябва да представят документ за самоличност и заверено копие на Удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на Общото събрание, като в случай, че същите са на чужд език се представят, заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство.

При липса на кворум, на основание чл.214, ал.5 във връзка с чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 18.07.2011г. от 10.00ч. на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от броя на представените облигации.

С уважение: Страхил Видинов - представител на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100024087, издадени от “ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК:121631219

Конвертиране на конвертируеми облигации емисия с ISIN код BG2100024087 и борсов код 4IDC

РЕШЕНИЕ
за увеличение на капитала на “Индустриален холдинг България” АД
чрез конвертиране на конвертируеми облигации от емисия ISIN код BG2100024087,
съгласно Проспект за публично предлагане на конвертируемите облигации, потвърден с Решение на КФН №1127-Е/28.08.2008г.

На заседание проведено на 28.09.2011г., Управителният съвет на “Индустриален холдинг България” АД, с одобрението на Надзорния съвет, приема решение, на основание чл.195 от Търговски закон, да увеличи капитала на “Индустриален холдинг България” АД /”Дружеството”/ чрез превръщане в акции на конвертируеми облигации от емисия ISIN код BG2100024087, съгласно Проспект за публично предлагане на конвертируемите облигации, потвърден с Решение на КФН №1127-Е/28.08.2008г., а именно:

 1. С цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации да превърнат облигациите си в акции, капиталът на Дружеството да бъде увеличен, на осн.чл.195 от Търговския закон, с до 2 626 530 /два милиона шестстотин двадесет и шест хиляди петстотин и тридесет/ лева чрез издаване на до 2 626 530 /два милиона шестстотин двадесет и шест хиляди петстотин и тридесет/ броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас. Увеличението на капитала ще се извърши чрез конвертиране на до 216 496 /двеста и шестнадесет хиляди четиристотин деветдесет и шест/ броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност 100 /сто/ лева всяка, в до 2 626 530 /два милиона шестстотин двадесет и шест хиляди петстотин и тридесет/ броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 /един/ лев и емисионна стойност 8.2425 /осем цяло две хиляди четиристотин двадесет и пет/ лева.
 2. Определят следния ред, срок и условия за извършване на конвертирането на облигациите в акции:
  2.1.Конвертирането на облигациите ще се извърши на датата на падежа на емисията, а именно на 29.10.2011г.
  2.2.Конвертирането ще се извърши в следното съотношение: 1 /една/ облигация за 12.132 /дванадесет цяло сто тридесет и две/ акции или при конверсионна цена на една акция 8.2425 /осем цяло две хиляди четиристотин двадесет и пет/ лева.
  2.3.Акции от предстоящото увеличение на капитала на Дружеството могат да запишат облигационерите на Дружеството към 11.10.2011 година.
  2.4.Срокът за подаване на заявления за записване на акции срещу конвертиране на облигации е от 13.00 часа на 12.10.2011г., до 17.00 часа на 14.10.2011 година.
  2.5.Записването на акции срещу конвертиране на облигации ще става чрез подаването на адреса на управление на инвестиционния посредник - „Алианц Банк България” АД, град София, бул. „Княгиня Мария Луиза” №79, на изрично писмено заявление от правоимащите лица.
  2.6.В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.
  2.7.Едновременнно с подаването на заявлението за записване на акции, облигационерите подават пред инвестриционния посредник и нареждане за блокиране на облигациите, заявени за конвертиране.
 3. В срок до 24.10.2011г. Управителният съвет ще констатира:
 • поименно кои облигационери са изявили воля да конвертират и съответно каква част от притежаваните от тях облигации (всички или само част);
 • точния размер на увеличаването на капитала чрез превръщане на конвертируеми облигации в акции.