Увеличение на капитала 2010

"Индустриален Холдинг България" АД на основание чл. 92 а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 14,585,372 броя обикновени, поименни, безналични акции, даващи право на 1 глас в ОСА, с емисионна стойност 1.40 лв. и с обща емисионна стойност 20,419,520.80 лв. Емисията се издава, въз основа на взети решения от Управителния и Надзорния съвет на „Индустриален холдинг България" АД на 15.02.2010 и 22.02.2010 г. С решение N 186-Е/26.03.2010 г. Комисия за финансов надзор е потвърдила проспект за първично публично предлагане на акциите от настоящата емисия.

 

В тази секция ще намерите информация за публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала.

"Индустриален Холдинг България" АД на основание чл. 92 а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 14,585,372 броя обикновени, поименни, безналични акции, даващи право на 1 глас в ОСА, с емисионна стойност 1.40 лв. и с обща емисионна стойност 20,419,520.80 лв. Емисията се издава, въз основа на взети решения от Управителния и Надзорния съвет на „Индустриален холдинг България" АД на 15.02.2010 и 22.02.2010 г. С решение N 186-Е/26.03.2010 г. Комисия за финансов надзор е потвърдила проспект за първично публично предлагане на акциите от настоящата емисия.

 

Настоящите акционери на "Индустриален Холдинг България" АД имат право да запишат акции от настоящата емисия, съразмерни на участието си в капитала на Дружеството. За да се осигури правото на акционерите по предходното изречение се издават права. В полза на всеки акционер се издава 1 право. Правата се издават в полза на акционерите, придобили акции най-късно 7 дни след обнародване на съобщението за предлагането в Държавен вестник. На следващия работен ден Централен депозитар открива сметки за права на тези лица, като срещу всяка акция се издава 1 право; 3 права дават възможност за записване на една нова акция по емисионна стойност от 1.40 лева. Всяко лице, което не е акционер и желае да запише акции от емисията може да придобие права в срока за прехвърляне на правата или при провеждането на явния аукцион. Всяко лице може да запише най-малко една акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на издадените в негова полза или придобити в последствие права, разделен на 3.

 

Първи етап на подписката: Началната дата, от която започва да тече срокът за прехвърляне на правата и записване на акции е първият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от датата на обнародване на съобщението в Държавен вестник и публикацията му във вестник „Дневник". В случай, че съобщението бъде обнародвано и публикувано на различни дати, началната дата е първият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от настъпването на по-късната от двете дати. Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 15 календарни дни, считано от началната дата за прехвърляне на права.

 

Край на първия етап на подписката: Лицата, в полза на които са издадени права или които са придобили такива, в срока за прехвърляне на правата, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на крайния срок за прехвърлянето на правата. Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички неупражнени в този срок права се предлагат за продажба на служебния аукцион, организиран от „Българска фондова борса - София" АД.

 

Втори етап и край на подписката: Неупражнените права, в срока за прехвърляне на правата се предлагат за продажба на явен аукцион, организиран от БФБ. Явен аукцион се организира на 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата. На него се предлагат за продажба всички права, които не са упражнени и срещу които не са записани  акции до изтичане срока за прехвърляне на правата.

 

Край на втори етап и на подписката: Лицата, закупили права на организирания от „БФБ-София" АД явен аукцион, могат да запишат акции срещу тях до изтичането на срока за записване на акции. Срокът за записване на акции изтича 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата. В случай, че крайният срок за записване на акции изтича в неработен ден, то за крайна дата за записване на акциите се счита първият следващ работен ден.

 

Не се допуска записване на акции преди посочения начален и след посочения краен срок.

 

Ред и условия за прехвърляне на правата: Търговията с права се извършва на неофициалния пазар на "БФБ-София" АД. Лицата, желаещи да продадат притежавани от тях права, следва да подадат поръчка за продажба до инвестиционния посредник, при който са открити сметките им за права. Лицата, желаещи да закупят права, следва да подадат поръчка за покупка до инвестиционния посредник - член на "БФБ-София" АД. За придобиване на права по други способи (например замяна или дарение) се прилагат разпоредбите на правилника на Централен депозитар. На 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата "Индустриален Холдинг България" АД, чрез упълномощеният инвестиционен посредник  КЕЙ БИ СИ СЕКЮРИТИС - Н.В. - КЛОН БЪЛГАРИЯ, предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани, акции до изтичане на срока за прехвърляне на правата. „Индустриален Холдинг България" АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита в Централния депозитар и не могат да се ползват до вписване на емисията акции в Централен депозитар АД. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на правата, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на Централния депозитар, при условията и по реда на неговия правилник. В началото на всеки работен ден, по време на подписката Централния депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права.

 

Ред и условия за записване на акции:

 

Записването на акции се извършва, като за целта притежателите на права подават заявки по образец до ИП "Кей Би Си Секюритис - Н.В - клон България", директно или чрез инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар" АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права.

 

Инвестиционните посредници, получили заявки за записване на акции, са длъжни незабавно да уведомят ИП „Кей Би Си Секюритис - Н.В - клон България" за постъпилите заявки по реда и при условията, предвидени в правилника на ЦД. Инвеститорите, получили права по техни лични сметки в Централния депозитар, следва да заявят прехвърлянето на правата, преди упражняването им по свои подсметки при ИП „Кей Би Си Секюритис - Н.В - клон България" или при друг инвестиционен посредник. Записването на акциите се счита действително само ако е направено от лице, в полза на което са издадени права, или което е придобило права в срока за прехвърляне на права или по време на явния аукцион, до максималния възможен брой акции, съгласно посоченото по-горе съотношение между права и акции и ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции, в срока и при условията, посочени по-долу.

 

При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой акции, чиято емисионна стойност е изплатена изцяло.

 

Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка с IBAN:  BG97BUIN95615100212300, BIC: BUINBGSF, открита на името на „Индустриален Холдинг България" АД в „Алианц Банк България" АД.

 

Набирателната сметка трябва да бъде заверена най-късно до изтичане на последния ден от подписката (горепосочената крайна дата за записване на акции).

 

Притежателите на права подават заявки за записване на акции на адреса на упълномощения инвестиционен посредник - „Кей Би Си Секюритис - Н.В - клон България" - гр. софия, р-н триадица, бул. „гоце делчев" № 22, вх.2, ет.2,, (+359 2) 808 33 11, лице за контакт: Таня Василева.

 

Подаването на заявка за записване на акции, става при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Заявката за записване трябва да съдържа трите имена и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени: трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно фирма/наименование, ЕИК, седалище и адрес на инвеститора и на неговия представител или пълномощник, а ако инвеститорът е чуждестранно лице - аналогични идентификационни данни, включително личен/осигурителен номер за физическо лице, и номер на вписване или друг аналогичен номер на юридическо лице; емитента „Индустриален Холдинг България" АД; брой на Правата, които се упражняват; брой на записваните акции, за които се отнася заявката, дата, час и място на подаване на заявката; подпис на лицето, което подава заявката, или на неговия законен представител или пълномощник. Инвестиционният посредник, приемащ заявките, има право да изготвя и изисква попълването на определени от него форми на Заявки както с посоченото, така и с определено от него допълнително съдържание. В заявката се посочва банкова сметка на инвеститора, по която да бъдат връщани внесени суми в случаите на прекратена и/или неуспешно приключила подписка.

 

Юридическите лица подават заявката, чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице.

 

Към писмената заявка се прилагат:

  • удостоверение за актуално съдебно състояние на заявителите - юридически лица. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализрани по съответния ред документи.
  • документ за самоличност на физическите лица - законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
  • копия от регистрация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация, заверени от законния представител/ респ. пълномощника на юридическото лице.
  • нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника - при подаване на заявка, чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност
  • Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.

 

Съгласно изискването на чл. 40, ал. 1 от Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, при подаване на заявка за записване на акции, лицето следва да представи доказателства пред инвестиционния посредник, че е заплатило емисионната стойност на записваните акции.

 

Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички предложени акции, но са записани и платени най-малко 50 на сто от предлаганите акции, Подписката се счита за успешно приключила и капиталът на „Индустриален Холдинг България" АД ще се увеличи до размера на записаните (включително заплатени) акции и увеличението на капитала в този размер се регистрира в Търговския регистър, Централния депозитар, КФН и БФБ.

 

Подписката приключва след изтичане на срока за записване на акции - 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата. В случай, че крайният срок за записване на акции изтича в неработен ден, то за крайна дата за записване на акциите се счита първият следващ работен ден.

 

Ако всички 14,585,372 акции бъдат записани и платени преди крайния срок на подписката, „Индустриален Холдинг България" АД обявява прекратяването й, уведомява КФН в срок до 3 работни дни и предприема необходимите действия за регистриране на Увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, Централния депозитар, КФН и БФБ.

 

Увеличаването на капитала с Права изключва възможността за записване на повече от предложените Акции.

 

„Индустриален Холдинг България" АД ще уведоми КФН в срок до 3 работни дни от приключване на подписката за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите.

 

В 7-дневен срок от приключването на Предлагането, „Индустриален Холдинг България" АД ще изпрати и уведомление до КФН и БФБ относно резултата от него, съдържащо информация относно датата на приключване; общия брой записани акции; сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по Предлагането, включително и платените такси. Към уведомлението Емитентът ще приложи изискваните от закона документи. В същия срок, посочените обстоятелства ще бъдат оповестени чрез публикации във в-к „Дневник" и на интернет адресите на „Индустриален Холдинг България" АД и Кей Би Си Секюритис, Н.В. - клон България.

 

В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани акции до минималния размер от 50 на сто от предлаганите акции, увеличаването на капитала ще се счита за неуспешно. В този случай „Индустриален Холдинг България" АД уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на седем дни след крайния й срок. В случай на отказ увеличението на капитала да бъде вписано в Търговския регистър, към Агенция по вписванията, „Индустриален Холдинг България" АД уведомява КФН до изтичането на седем  дни след постановяване наотказа.

 

В деня на уведомленията по предходните изречения, съгласно чл. 89, ал. 4 от ЗППЦК, Емитентът уведомява банката за резултата от подписката и публикува във в-к „Дневник" и в-к „Пари" покана към лицата, записали акции, и обявява по местата на подписката условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. Условията и редът за връщане на сумите се съдържат в поканата към записалите акции лица.

 

Към датата на обнародване на съобщението проспектът за публично предлагане на акции на „Индустриален Холдинг България" АД, е публикуван и инвеститорите могат да получат безплатно копие на следните адреси: в офиса на „Индустриален Холдинг " АД, гр. София,ул. Фритьоф Нансен 37А интернет страница www.bulgariaholding.com; тел: 02/980 71 01, лице за контакт: Владислава Згурева, e-mail: ir@bulgariaholding.com от 10:00 до 16:00 ч. всеки работен ден; и в офиса на „Кей Би Си Секюритис - Н.В - клон България" - гр. София, р-н триадица, бул. „Гоце Делчев" № 22, вх.2, ет.2,, (+359 2) 808 33 11, лице за контакт: Таня Василева, e-mail vasileva@kbcsecurities.bg,  от 10:00 до 16:00 ч. всеки работен ден. Проспектът и допълнителна публична информация за „Индустриален Холдинг България" АД, могат да бъдат получени и от публичния регистър на Комисията по финансов надзор (www.fsc.bg), както и от Българска фондова борса.

ПРОСПЕКТ
 за първично публично предлагане на акции на ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД
 

Вид на предлаганите ценни книжа: обикновени, безналични, свободно прехвърлими и поименни обикновени акции
Брой на предлаганите ценни книжа: 14,585,372
Емисионна цена за 1 акция: 1.40 лНастоящият Проспект за публично предлагане на акциите на Индустриален Холдинг България АД е потвърден от Комисията за финансов надзор с решение № 186-Е/26.03.2010 г., което не означава, че Комисията одобрява или не одобрява инвестирането в предлаганите ценни книжа, нито че носи отговорност за верността на предоставената в документа информация.
 

Настоящият Проспект се състои от Регистрационен документ, Документа за ценните книжа и Резщме.

Дата на публикуване на Проспекта

9 април 2010
Дата на публикуване на съобщението за предлагането в Държавен вестник и в централен ежедневник - в. Дневник 9 април 2010
Начална дата за прехвърляне на права  и за търговия с права на БФБ и на записването на новите акции 19 април 2010

Крайна дата за търговията с права на БФБ

30 април 2010
(1) (1)
Последен ден на записването на нови акции от притежателите на права, включително от лицата, закупили права на БФБ, преди аукциона 4 май 2010
Служебен аукцион на БФБ за продажба на неупражнените права 13 май 2010
Начало на записването на нови акции от лицата, закупили права на служебния аукцион 17 май 2010
Последен ден на записване на нови акции от лицата, закупили права на служебния аукцион 27 май 2010
Последен ден за заплащане на нови акции от всички лица, записали нови акции. Край на подписката 27 май 2010
Регистрация на емисията нови акции и увеличението на капитала в Tърговския регистър 9 юни 2010(2)
Регистриране на новите акции по сметки на инвеститорите в Централния Депозитар 16 юни 2010(2)
Начало на търговията с новите акции на БФБ 29 юни 2010(2)

 

(1) Бихме искали да обърнем внимание, че акционерите, чиито акции и съответно права са по лична сметка в Централен депозитар следва да се обърнат към лицензиран инвестиционен посредник, действащ като регистрационен агент на ЦД, с цел да им бъде издаден дубликат на депозитарна разписка за притежаваните от тях права по лична сметка. Уточнението се налага, предвид времето, което изисква издаването на дубликат за депозитарна разписка, което може да отнеме около 3 работни дни и определената  крайна дата за записване на нови акции преди аукциона - 04 май 2010 г.

(2) Определянето на тези дати се основава на допускането, че: (а) сроковете по графика се спазват без забава; и (б) процедурите при съответните институции ще протекат в най-кратки срокове съобразно практиката им. Точната дата може да е повече или по-малко дни след посочената дата.