Актуализирана покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на „Индустриален холдинг България” АД.

На 21.10.2021 г. в „Индустриален холдинг България” АД на основание чл. 115, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК е представен списък с въпроси, включени от „ДЗХ“ АД, ЕИК 130020928 по реда на чл. 223а от Търговския закон (ТЗ) в дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „Индустриален Холдинг България” АД, свикано на 04.11.2021 г., обявени в Търговския регистър с вписване 20211021115131 от 21.10.2021 г.

 

Приложено представяме актуализирана покана свикване на Извънредното общо събрание на акционерите на „Индустриален холдинг България” АД..

 

АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

“ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД

Уникален идентификационен код на събитието: IHB-EGMS04112021

 

Надзорният съвет на „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 121631219, /наричано по-долу за краткост „Дружеството”/, със свое решение от 11.08.2021 година, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството Уникален идентификационен код на събитието: IHB-EGMS04112021 на 04.11.2021 година от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 07:00 ч. (координирано универсално време UTC), което ще се проведе в град София, на бул. Витоша № 106, Rosslyn Central Park Hotel Sofia, Конферентен етаж „С“, Конферентна Зала 1 при следния дневен ред и проекти за решение:

 

1. Вземане на решение за намаляване на капитала на Дружество на основание чл. 200, т. 2 във връзка с чл. 201, ал. 1 от Търговския закон и с чл. 13 от Устава на Дружеството и при спазване ограничението на чл. 111, ал. 2 от ЗППЦК, от 107 400 643 (сто и седем милиона четиристотин хиляди шестстотин четиридесет и три) лева на 96 808 417 (деветдесет и шест милиона осемстотин и осем хиляди четиристотин и седемнадесет) лева, чрез обезсилване на 10 592 226 (десет милиона петстотин деветдесет и две хиляди двеста двадесет и шест) броя обратно изкупени обикновени, поименни, безналични собствени акции, издадени от „Индустриален холдинг България” АД, с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение капиталът на Дружество да бъде намален, на основание чл. 200, т. 2 във връзка с чл. 201, ал. 1 от Търговския закон и с чл. 13 от Устава на Дружеството и при спазване ограничението на чл. 111, ал. 2 от ЗППЦК от 107 400 643 (сто и седем милиона четиристотин хиляди шестстотин четиридесет и три) лева на 96 808 417 (деветдесет и шест милиона осемстотин и осем хиляди четиристотин и седемнадесет) лева, чрез обезсилване на 10 592 226 (десет милиона петстотин деветдесет и две хиляди двеста двадесет и шест) броя обратно изкупени обикновени, поименни, безналични собствени акции, издадени от „Индустриален холдинг България” АД, с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Цел на намаляването на капитала е оптимизиране на капиталовата структура на Дружеството с оглед притежаваните собствени акции.

 

2. Промени в Устава на Дружеството, във връзка с взетото решение по т. 1 от дневния ред за намаляване на капитала на „Индустриален холдинг България” АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, във връзка с взетото решение по т. 1 от дневния ред за намаляване на капитала на „Индустриален холдинг България” АД,  приема промени в Устава на Дружеството, както следва:

1. Член 6  придобива следната редакция:

Капиталът на Дружеството е 96 808 417 /деветдесет и шест милиона осемстотин и осем хиляди четиристотин и седемнадесет/ лева.

2. Член 7 придобива следната редакция:

/1/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 96 808 417 /деветдесет и шест милиона осемстотин и осем хиляди четиристотин и седемнадесет/ лева броя безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.”

2. В параграф 2 от Заключителните разпоредби след израза „и с решение на Управителния съвет от 27.03.2018 г. на основание чл. 12а от Устава, във връзка с чл. 196 ТЗ, във връзка с конвертиране на издадени от Дружеството облигации в акции“ се поставя запетая и се добавя израза „и с решение на Общото събрание на Дружеството, проведено в град София на 04.11.2021 г.”

 

3. Разни.

 

4. Прекратяване действието на процедурата за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален Холдинг България” АД, стартирана съгласно решение взето от Общо събрание на акционерите на „Индустриален холдинг България“ АД, проведено на 29.06.2017 г. по точка 13 от дневния ред, считано от датата на вземане на настоящото решение.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите прекратява действието на процедурата за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален Холдинг България” АД, стартирана съгласно решение взето от Общо събрание на акционерите на „Индустриален холдинг България“ АД, проведено на 29.06.2017 г. по точка 13 от дневния ред, считано от датата на вземане на настоящото решение.

 

5. Приемане на решение за стартиране на нова процедура за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален Холдинг България” АД.

Проект за решение: На основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите приема решение за стартиране на нова процедура за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на „Индустриален Холдинг България” АД при следните условия:

а/ Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% за всяка една календарна година от срока за обратно изкупуване по б. б/ от общия брой акции, издадени от „Индустриален Холдинг България” АД, но не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване и не повече от 10 % от капитала на Дружеството;

б/ Срок за извършване на изкупуването – до 5 /пет/ години, считано от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален Холдинг България” АД;

в/ Минимален размер на цената на изкупуване – 1.00 лв. на акция;

г/ Максимален размер на цената на изкупуване – 2.04 лв. на акция;

д/ Овластява Управителния съвет на „Индустриален Холдинг България” АД да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на решенията на Общото събрание на акционерите. 

 

 

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да участват в Общото събрание. Право да участват и гласуват в Общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД (ISIN код на емисията BG1100019980) като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е. 21.10.2021 година.

Към датата на решението за свикване на Общото събрание на акционерите – 11.08.2021 година общият брой на акциите с право на глас от капитала на Дружеството е 107 400 643 бр. Към същата дата Дружеството е изкупило обратно 10 592 226 броя собствени акции, упражняването на права по които, в т.ч. правото на глас, е преустановено на основание чл.187а, ал.3 от Търговския закон до тяхното прехвърляне.

Тази покана, заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, се публикува на интернет страницата на Дружеството – www.bulgariaholding.com в раздел „За инвеститори“ / „Общо събрание на акционерите“ (https://www.bulgariaholding.com/bg/obscho-sbranie-na-akcionerite) за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание на акционерите.

Писмените материали по чл. 224 от Търговския закон /ТЗ/ са на разположение на акционерите и на адрес в гр. София, ул. Проф. Фритьоф Нансен № 37А, ет. 7, всеки работен ден от 15.00 часа UTC+3 до 17.00 часа UTC+3, считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Материалите се получават от акционерите срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите - срещу представяне на изрично писмено пълномощно, оригиналът на което остава в архива на Дружеството.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ, като за целта не по-късно то 15 дни преди откриването на Общото събрание представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър материалите по чл.223а, ал.4 от ТЗ.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание. Акционерите имат правото да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно.

Акционерите имат право да упълномощават всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име при спазване на следните правила, които са оповестени и на интернет страницата на Дружеството www.bulgariaholding.com:

 1. Пълномощник на акционер може да бъде и член на Управителния или Надзорния съвет на Дружеството, ако упълномощителят изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред;
 2. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява.
 3. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите /указанията/ на упълномощителя, съдържащи се в пълномощното.

В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези акции за съответното гласуване, се считат за невалидни.

 1. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на Дружеството.

В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

 1. Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, да е за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва:

а/ пълните данни на акционера – упълномощител и пълномощника;

б/ броя на акциите, за които се отнася пълномощното;

в/ дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;

г/ предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;

д/ начина на гласуване по всеки от въпросите или когато такъв не е посочен, изрична клауза, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

е/ дата, място и подпис.

 1. Уведомяване за упълномощаване, може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

В този случай Дружеството следва да бъде уведомено чрез получаване на следния електронен адрес ir@bulgariaholding.com на уведомление, подписано с универсален електронен подпис (по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/) на акционера- упълномощител (за физически лица) или на законния представител на акционера – упълномощител (за юридически лица).

Към електронното уведомление за упълномощаване упълномощителят прилага сканирани оригинали на: пълномощното с нотариална заверка, изготвено по утвърдения от Дружеството образец, Удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на Общото събрание, като в случай, че същите са на чужд език, се представят заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа), като всички електронни образи на документи следва да са подписани с универсалния електронен подпис на акционера – упълномощител (за физически лица) или на законния представител на акционера – упълномощител (за юридически лица).

 1. Образец на пълномощното за представителство на акционер в Общото събрание, се представя на акционерите заедно с материалите за Общото събрание на акционерите.
 2. Всички пълномощни, заедно с придружаващите ги документи, трябва да бъдат получени на следния адрес: гр. София, ул. Проф. Фритьоф Нансен № 37А или на следния електронен адрес ir@bulgariaholding.com в рамките на 2 работни дни преди деня на Общото събрание, но най-късно в срок до 12.00 часа UTC+3 на 03.11.2021 година.
 3. Когато пълномощното е издадено на чужд език, се представя на Дружеството заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа).
 4. Оттеглянето на упълномощаване, за което Дружеството е било надлежно уведомено, следва да се извърши по предвидения от закона ред.
 5. Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на горепосочените правила, е нищожно.
 6. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не се допуска.

Акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

 

Регистрацията на акционерите започва в 09.00 часа UTC+3 на 04.11.2021 година на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

За регистрация и участие в Общото събрание акционерите – физически лица трябва да представят документ за самоличност. Представляващите, когато са законни представители на акционери – юридически лица, трябва да представят документ за самоличност и заверено копие на Удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на Общото събрание, като в случай, че същите са на чужд език се представят заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа).

 

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе  на 18.11.2021 година от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3)/ 07:00 ч. (координирано универсално време UTC), на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал. Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК само лицата, вписани като акционери към 04.11.2021 година имат право да участват и гласуват в това ново заседание на Общото събрание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

 

Материали и образец на пълномощно