Новини

РЕШЕНИЯ от извънредно Общо събрание на акционерите на “Индустриален холдинг България” АД 18.11.2021 град София, на бул. Витоша № 106, Rosslyn…
На 04.11.2021 г. не беше достигнат изискуемият, съгласно Устава на Дружеството и Търговския закон (ТЗ), кворум за законно провеждане на Извънредното…
На 21.10.2021 г. в „Индустриален холдинг България” АД на основание чл. 115, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК е…
РЕШЕНИЯ от редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Индустриален холдинг България” АД 29.06.2021 град София, на бул. Витоша № 106, Rosslyn…
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД Уникален идентификационен код на събитието…