Уведомлениe по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

|

На 10.11.2022 г. Индустриален холдинг България АД получи 2 броя уведомления  по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от Буллс АД - лице тясно свързано с лице изпълняващо ръководни функции в Индустриален холдинг България АД, относно сключени сделки, както следва:

 

Вид на сделките: Придобиване на общо 9 000 броя акции, издадени от Индустриален холдинг България АД, ISIN код BG1100019980.

Дата на сделките на Българска фондова борса АД Сегмент акции Standard: 07.11.2022 г.

Средно претеглена цена за една акция: 1,800 лв.

 

Вид на сделката: Придобиване на 1 300 броя акции, издадени от Индустриален холдинг България АД, ISIN код BG1100019980.

Дата на сделката на Българска фондова борса АД Сегмент акции Standard: 09.11.2022 г.

Средно претеглена цена за една акция: 1,800 лв.