Уведомлениe по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

|

На 06.03.2023 г. Индустриален холдинг България АД получи уведомление  по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от Буллс АД - лице тясно свързано с лице изпълняващо ръководни функции в Индустриален холдинг България АД, относно сключена сделка, както следва:

 

Вид на сделката: Придобиване на 50 броя акции, издадени от Индустриален холдинг България АД, ISIN код BG1100019980.

Дата на сделката на Българска фондова борса АД Сегмент акции Standard: 01.03.2023 г.

Цена за една акция: 1,800лв.