Уведомлениe по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

|

На 28.08.2023 г. Индустриален холдинг България АД получи две уведомления  по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от Буллс АД - лице тясно свързано с лице изпълняващо ръководни функции в Индустриален холдинг България АД, относно сключени сделки, както следва:

 

Вид на сделката: Придобиване на 10 000 броя акции, издадени от Индустриален холдинг България АД, ISIN код BG1100019980.

Дата на сделката на Българска фондова борса АД Сегмент акции Standard: 23.08.2023 г.

Средно претеглена цена за една акция: 1,670 лв.

 

Вид на сделката: Придобиване на 125 броя акции, издадени от Индустриален холдинг България АД, ISIN код BG1100019980.

Дата на сделката на Българска фондова борса АД Сегмент акции Standard: 24.08.2023 г.

Средно претеглена цена за една акция: 1,670 лв.