Общо събрание

Общо събрание на акционерите

Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството се упражнява от тези акционери, които са придобили акциите си в срок не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни преди датата на съответното Общо събрание. Датата на придобиване се установява от списъка на акционерите, който "Централен депозитар" АД предоставя на Дружеството.

Членовете на Надзорния и на Управителния съвет вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

 

Компетентност на Общото събрание на акционерите

Общото събрание на акционерите:

 • приема, изменя и допълва Устава на Дружеството;
 • увеличава и намалява капитала на Дружеството;
 • преобразува и прекратява Дружеството;
 • избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнаграждението им;
 • назначава и освобождава регистрирания одитор или специализирано одиторско предприятие;
 • одобрява Годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие;
 • разпределя печалбата на Дружеството;
 • взема решение и определя реда за издаване на облигации, както и сроковете за записването им при спазване изискванията на действащото българско законодателство;
 • взема решение и определя реда за издаване на варанти и права, както и сроковете за записването им при спазване изискванията на действащото българско законодателство;
 • назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
 • освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет;
 • взема решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството;
 • решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Уставa.