Служителите в ИХБ

Човешкият капитал е нашия най-ценният актив на Групата и е ключово конкурентно предимство. Бизнес успехът е отражение на качествата, уменията и отдадеността на хората в Групата на ИХБ. Широк спектър от гледни точки насърчава иновациите, прави компаниите по-креативни, гъвкави, продуктивни и конкурентоспособни, способства за намирането на новаторски и творчески решения.

 

Трудови стандарти

В дружествата от ИХБ  се спазват изискванията и добрите практики за съотношение труд и почивка и се стимулира реалното ползване на полагаемите се отпуски през годината. Всички дружества се одитират за условията на труд, съгласно изискванията на българското законодателство. Извършват се замервания на работните места и оценка на риска и в случай на необходимост се правят предписания и неизправностите се отстраняват своевременно.

Където е възможно е организирано столово хранене, а на други места се осигуряват средства за поевтиняване на храната. В някои дружества се осигурява транспорт до работното място или се покрива част от транспортните разходи. На работещите в специална среда се дава безплатна и подходяща храна. Където е приложимо и необходимо се осигурява работно облекло и лични предпазни средства.

ИХБ има приета и Политика на многообразие. Прилагането на Политика на многообразие в ИХБ  и дружествата от Групата цели да създаде работна среда, свободна от предразсъдъци, култивиране на атмосфера на уважение и взаимно доверие, възпитаване на корпоративна култура, която се отличава с взаимно уважение и ценене на всеки отделен човек.

Не се допуска дискриминация на работното място по полов, етнически, религиозен или политически признак. Предоставят се равни права и възможности за работа, развитие и кариера, в зависимост единствено от квалификацията, личните качества и постигнатите резултати.

 

Колективни договори

Мениджмънтът поддържа добри взаимоотношения с професионалните организации и откликва на вижданията им по отношение правата на работещите.
В някои от дружествата има сключени колективни трудови договори, като в тях са договорени по-благоприятни условия от нормативно определените в Кодекса на труда.

В никое от дружествата няма забрана работещите да членуват в организации с нестопанска цел, партии или други неформални групи. Не се толерира и подкрепя принадлежността към организации, проповядващи идеи противоречащи на морала и обществено признатите норми за социална отговорност или когато това членство пречи на нормалното и отговорно изпълнение на служебните задължения.

 

Условия на труд

ИХБ поддържа здравословни и безопасни условия на труд в дружествата си. Във всички дружества периодично се проверяват условията на труд съгласно изискванията на българското законодателство, а където е необходимо всяка година се извършват замервания на работните места и оценка на риска. Правят се предписания в случай на необходимост и неизправностите се отстраняват своевременно.
 

Трудови злополуки

Като цяло нивото на трудови злополуки в Групата, въпреки характера на извършваните дейности, може да се характеризира като ниско. Основно те са свързани с невнимание и неспазване на инструкциите от страна на работниците. 

 

Грижи за здравето

Всички дружества в групата имат договори със служби по трудова медицина. Водят се медицински досиета на работещите и се провеждат профилактични медицински прегледи при спазване на изискванията за защита на личните данни на работниците и служителите.

 

Стимули

В ИХБ се стимулира обучението в различните му форми - семинари, посещения на български и международни конференции, организиране на вътрешно-фирмени срещи, презентации и други.

В някои от дружествата се поддържат стажантски програми.

Усъвършенстването на знанията и уменията на работниците и служителите е необходимо на организацията, за да бъде адекватна и да може да се справя с предизвикателствата на конкуренцията, а от друга страна се подкрепя нуждата на всеки човек от развитие, квалификация и преквалификация.