Ново решение за обратно изкупуване на акции на ИХБ

|

На основание чл.187б от ТЗ и чл.111, ал.5 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите, проведено на 18.11.2021 г., прие ново решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на „Индустриален Холдинг България” АД при следните условия:

а/ Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% за всяка една календарна година от срока за обратно изкупуване по б. б/ от общия брой акции, издадени от „Индустриален Холдинг България” АД, но не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване и не повече от 10 % от капитала на Дружеството;

б/ Срок за извършване на изкупуването – до 5 /пет/ години, считано от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален Холдинг България” АД;

в/ Минимален размер на цената на изкупуване – 1.00 лв. на акция;

г/ Максимален размер на цената на изкупуване – 3.00 лв. на акция;

д/ Овластява Управителния съвет на „Индустриален Холдинг България” АД да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на решенията на Общото събрание на акционерите.