Решения и протокол от ОСА на ИХБ проведено на 18 ноември 2021 при условията на спадащ кворум

РЕШЕНИЯ

от извънредно Общо събрание на акционерите на “Индустриален холдинг България” АД

18.11.2021 град София, на бул. Витоша № 106, Rosslyn Central Park Hotel Sofia

 

1. Вземане на решение за намаляване на капитала на Дружество на основание чл. 200, т. 2 във връзка с чл. 201, ал. 1 от Търговския закон и с чл. 13 от Устава на Дружеството и при спазване ограничението на чл. 111, ал. 2 от ЗППЦК, от 107 400 643 (сто и седем милиона четиристотин хиляди шестстотин четиридесет и три) лева на 96 808 417 (деветдесет и шест милиона осемстотин и осем хиляди четиристотин и седемнадесет) лева, чрез обезсилване на 10 592 226 (десет милиона петстотин деветдесет и две хиляди двеста двадесет и шест) броя обратно изкупени обикновени, поименни, безналични собствени акции, издадени от „Индустриален холдинг България” АД, с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Решение: Общото събрание на акционерите приема решение капиталът на Дружество да бъде намален, на основание чл. 200, т. 2 във връзка с чл. 201, ал. 1 от Търговския закон и с чл. 13 от Устава на Дружеството и при спазване ограничението на чл. 111, ал. 2 от ЗППЦК от 107 400 643 (сто и седем милиона четиристотин хиляди шестстотин четиридесет и три) лева на 96 808 417 (деветдесет и шест милиона осемстотин и осем хиляди четиристотин и седемнадесет) лева, чрез обезсилване на 10 592 226 (десет милиона петстотин деветдесет и две хиляди двеста двадесет и шест) броя обратно изкупени обикновени, поименни, безналични собствени акции, издадени от „Индустриален холдинг България” АД, с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Цел на намаляването на капитала е оптимизиране на капиталовата структура на Дружеството с оглед притежаваните собствени акции.

 

2. Промени в Устава на Дружеството, във връзка с взетото решение по т. 1 от дневния ред за намаляване на капитала на „Индустриален холдинг България” АД.

Решение: Общото събрание на акционерите, във връзка с взетото решение по т. 1 от дневния ред за намаляване на капитала на „Индустриален холдинг България” АД,  приема промени в Устава на Дружеството, както следва:

1. Член 6  придобива следната редакция:

Капиталът на Дружеството е 96 808 417 /деветдесет и шест милиона осемстотин и осем хиляди четиристотин и седемнадесет/ лева.

2. Член 7 придобива следната редакция:

/1/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 96 808 417 /деветдесет и шест милиона осемстотин и осем хиляди четиристотин и седемнадесет/ лева броя безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.”

3. В параграф 2 от Заключителните разпоредби след израза „и с решение на Управителния съвет от 27.03.2018 г. на основание чл. 12а от Устава, във връзка с чл. 196 ТЗ, във връзка с конвертиране на издадени от Дружеството облигации в акции“ се поставя запетая и се добавя израза „и с решение на Общото събрание на Дружеството, проведено в град София на 04.11.2021 г.”

 

3. Разни.

Не приема решения

 

4. Прекратяване действието на процедурата за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален Холдинг България” АД, стартирана съгласно решение взето от Общо събрание на акционерите на „Индустриален холдинг България“ АД, проведено на 29.06.2017 г. по точка 13 от дневния ред, считано от датата на вземане на настоящото решение.

Решение: Общото събрание на акционерите прекратява действието на процедурата за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален Холдинг България” АД, стартирана съгласно решение взето от Общо събрание на акционерите на „Индустриален холдинг България“ АД, проведено на 29.06.2017 г. по точка 13 от дневния ред, считано от датата на вземане на настоящото решение.

 

5. Приемане на решение за стартиране на нова процедура за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален Холдинг България” АД.

Решение: На основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите приема решение за стартиране на нова процедура за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на „Индустриален Холдинг България” АД при следните условия:

а/ Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% за всяка една календарна година от срока за обратно изкупуване по б. б/ от общия брой акции, издадени от „Индустриален Холдинг България” АД, но не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване и не повече от 10 % от капитала на Дружеството;

б/ Срок за извършване на изкупуването – до 5 /пет/ години, считано от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален Холдинг България” АД;

в/ Минимален размер на цената на изкупуване – 1.00 лв. на акция;

г/ Максимален размер на цената на изкупуване – 3.00 лв. на акция;

д/ Овластява Управителния съвет на „Индустриален Холдинг България” АД да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на решенията на Общото събрание на акционерите.