Уведомлениe по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

|

На 27.10.2023 г. Индустриален холдинг България АД получи уведомлениe по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от Буллс АД - лице тясно свързано с лице изпълняващо ръководни функции в Индустриален холдинг България АД, относно сключени сделки, както следва:

 

Вид на сделката: Придобиване на 125 броя акции, издадени от Индустриален холдинг България АД, ISIN код BG1100019980.

Дата на сделките на Българска фондова борса АД Сегмент акции Standard: 26.10.2023 г.

Средно претеглена цена за една акция: 1,670 лв.