Коригирано търгово предложение с отстранени технически несъответствия по чл. 149, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за закупуване акции на „Индустриален холдинг България” АД

|

На 08.11.2021 г. в „Индустриален холдинг България” АД бе получено уведомление съгласно чл. 152, ал. 4, във връзка с чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК от ЗППЦК, придружено от проект на коригирано търгово предложение с отстранени технически несъответствия по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК внесено „Буллс“ АД, гр. София, за закупуване на до 23 60 662 акции с право на глас от останалите акционери на „Индустриален холдинг България ” АД. 

 

Във връзка с изискването на чл. 152, ал. 4 във вр. с чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК, информация относно постъпилото коригирано търгово предложение за закупуване на акции на „Индустриален холдинг България” АД от „Буллс“ АД и съществените условия по него е представена в приложение към настоящото уведомление.

Приложено представяме и пълния текст на постъпилото коригирано търгово предложение за закупуване на акции на „Индустриален холдинг България” АД от „Буллс“ АД.

 

Комисията за финансов надзор все още не е взела отношение по представения проект на коригирано търгово предложение.