Публикувано от “Буллс” АД, гр. София Търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за закупуване акции на „Индустриален холдинг България” АД

|

На 12.11.2021 г. в „Индустриален холдинг България” АД беше получено уведомление, съгласно чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК, придружено от финален текст на търгово предложение от „Буллс“ АД по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК, за закупуване на до 23 690 662 акции с право на глас от останалите акционери на „Индустриален холдинг България” АД. 

Пълният текст на Търговото предложение е приложен към настоящото съобщение и е публикуван в Инвестор.бг (www.investor.bg), на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД (www.elana.net) и на интернет страницата на БФБ (www.bse-sofia.bg).

Полученото търгово предложение, както и становището на Управителния съвет на Дружеството, са публикувани на интернет страницата на „Индустриален холдинг България” АД в секция „За Инвеститори”/ „Търгови предложения“.

 

Комисията за финансов надзор не е издала окончателна забрана на  търговото предложение с Протокол 84 от 11.11.2021 г.